انتخاب استان
Logo
3364
بازدید
-
استان
پردازش 50%
ویژگی ها


توضیحات

متمرکز کردن مدیریت روابط بازاریابی. پروژه های بازاریابی به مدیرانی نیاز دارند که با طیف وسیعی از اسپانسرهای خارج از دپارتمان بازاریابی از جمله مشتریان، نمایندگی ها، روزنامه نگاران، تحلیلگران صنعت و بانفوذهای رسانه ی اجتماعی همکاری داشته باشند. این قبیل روابط، دارایی مرکزی هر دپارتمان بازاریابی محسوب میشود. اما متاسفانه این روابط بطرز خیلی ضعیفی مدیریت میشوند. بیشتر دپارتمان های بازریابی با سیستم مدیریتی حتی یک برخورد ابتدایی هم ندارند. چه کسی طراح این وب سایت بوده است؟ رابط ما در روزنامه چه کسی است؟ رابط ما با مشتری چه کسی بوده است/ آخرین باری که با آنها صحبت کردیم کی بوده؟ آیا کسی بخاطر دارد؟متمرکز کردن روابط بازاریابی در یک دپارتمان مستقل، موجب میشود تا روابط مهم دچار خدشه نشوند. در پایان، هر پروژه بازاریابی به خوبی افرادی است که در آن مشارکت دارند. پس بهترین افراد خود را ازدست ندهید.


به اشتراک گذاری

Loading...